Opći uvjeti poslovanja

2MAER-ZAGREB NEKRETNINE d.o.o. - AGENCIJA ZA PROMET NEKRETNINAMA je ovlašteno trgovačko društvo koja ispunjava uvjete za obavljanje posredovanja u prometu nekretninama, te je upisana u Registar posrednika u prometu nekretnina pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

2MAER-Zagreb nekretnine d.o.o je agencija za nekretnine specijalizirana za posredovanje u najmu i prodaji nekretnina u Zagrebu.

Općim uvjetima poslovanja 2MAER- Zagreb nekretnine d.o.o uređuje se poslovni odnos između 2MAER- Zagreb nekretnine d.o.o i fizičke ili pravne osobe koja 2MAER-Zagreb nekretnine d.o.o. daje nalog o posredovanju odn. sklapa ugovor o posredovanju.

2MAER-Zagreb nekretnine d.o.o i fizička ili pravna osoba koja 2MAER-Zagreb nekretnine d.o.o daje nalog o posredovanju, sklapa s 2MAER-Zagreb nekretnine d.o.o ugovor o posredovanju:

- Kada najmodavac/zakupodavac zatraži od 2MAER-Zagreb nekretnine d.o.o da ga dovede u vezu s najmoprimcem/zakupnikom koja bi s njim pregovarala o sklapanju ugovora o najmu/zakupu nekretnine ili da posreduje u pronalaženju odgovarajućeg najmoprimca/zakupnika za njegovu nekretninu

- Kada najmoprimac/zakupnik zatraži od  2MAER-Zagreb nekretnine d.o.o d ga dovede u vezu s najmodavcem/zakupodavcem nekretnine ili da posreduje u pronalaženju odgovarajuće nekretnine za najam/zakup

Obveze 2MAER-Zagreb nekretnine d.o.o su:

- provjeriti vlasništvo nekretnine koje je predmet najma/zakupa
- izvršiti prezentaciju predmetne nekretnine,
- voditi pregovore neophodne za postizanje dogovora za najam/zakup predmetne nekretnine,
- ishoditi izradu prijedloga ugovora o najmu/zakupu,
- prisustvovati primopredaji nekretnine kojom prilikom se sastavlja zapisnik o primopredaji.

Posrednička naknada se plaća prilikom potpisivanja ugovora o najmu/zakupu.

IZNAJMLJIVANJE I DAVANJE U ZAKUP – posrednička naknada od najmodavca i zakupodavca

100 % mjesečne najamnine/zakupnine  (za najam ili zakup trajanja od 1 godine ili više)
Navedena naknada predstavlja polovinu ukupne naknade, dok je druga polovina naknade isključivo naplativa od najmoprimca/zakupnika nekretnine.

UNAJMLJIVANJE I UZIMANJE U ZAKUP – posrednička naknada od najmoprimca i zakupnika 100 % mjesečne najamnine/zakupnine  (za najam ili zakup trajanja od 1 godine ili više)
Navedena naknada predstavlja polovinu ukupne naknade, dok je druga polovina naknade isključivo naplativa od najmodavca/zakupodavca nekretnine.


POSREDOVANJE ZA PRODAVATELJA

Kada Prodavatelj da nalog 2MAER-Zagreb nekretnine d.o.o da posreduje u prodaji njegove nekretnine, 2MAER-Zagreb nekretnine d.o.o će s prodavateljem sklopiti ugovor o posredovanju. Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama se 2MAER-Zagreb nekretnine d.o.o obvezuje obavljati osobito slijedeće za prodavatelja (nalogodavca):

1. nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla,
2. upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,
3. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini te upozoriti nalogodavca na: očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine, upisana stvarna prava ili druga prava trećih na nekretninu, pravne posljedice neispunjavanja obaveza prema trećoj strani, nedostatke građevne i uporabne dozvole sukladno posebnom zakonu, okolnosti obveze primjene prava prvokupa i ograničenja u pravnome prometu sukladno posebnim propisima.
4. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,
5. omogućiti pregled nekretnina,
6. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora
7. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnosi na to zemljište.

POSREDNIČKA NAKNADA OD STRANE PRODAVATELJA

Za određivanje visine posredničke naknade primjenjuje se CJENIK HGK. Agencijska naknada se plaća prilikom potpisivanja kupoprodajnog predugovora.

Za izvršenu uslugu posredovanja kod kupoprodaje nekretnina 2MAER-Zagreb nekretnine d.o.o će naplatiti naknadu od prodavatelja u iznosu od 3 % od dogovorene kupoprodajne cijene. Navedena naknada predstavlja polovinu ukupne naknade, dok je druga polovina naknade isključivo naplativa od kupca nekretnine.
2MAER-Zagreb nekretnine d.o.o zadržava pravo da promijeni visinu posredničke naknade, što se točno određuje ugovorom o posredovanju. Visina ukupne naknade ne smije prelaziti 6 % kupoprodajne cijene nekretnine.

POSREDOVANJE ZA KUPCA

Kada kupac da nalog da ga 2MAER-Zagreb nekretnine d.o.o dovede u vezu s prodavateljem nekretnine ili kada kupac da nalog 2MAER-Zagreb nekretnine d.o.o da posreduje prilikom kupnje nekretnine, 2MAER-Zagreb nekretnine d.o.o s kupcem potpisuje ugovor/nalog o posredovanju. Ugovorom/nalogom o posredovanju u prometu nekretninama 2MAER-Zagreb nekretnine d.o.o se obvezuje obavljati osobito slijedeće za kupca (nalogodavca):

1. predočiti kupcu dokaz o vlasništvu nekretnine koja je predmet kupoprodaje,
2. kod javnog bilježnika organizirati ovjeru potpisa na predugovoru i ugovoru o kupoprodaji nekretnina,
4. u slučaju da se kupoprodajna cijena plaća dijelom ili u cijelosti kreditom banke, prisustvovati solemnizaciji ugovora o kreditu kod javnog bilježnika, nakon čega se prijedlog za uknjižbu hipoteke nosi u Zemljišnoknjižni odjel nadležnog suda radi uknjižbe hipoteke,
5. nakon što hipoteka bude uknjižena kupcu dostaviti rješenje i izvadak iz zemljišne knjige s uknjiženom hipotekom,
6. prisustvovati isplati kupoprodajne cijene i primopredaji nekretnine kojom prilikom se sastavlja zapisnik o primopredaji nekretnine,
7. upoznati kupca o zakonskoj obvezi plaćanja poreza na promet nekretnina ili sa uvjetima za oslobađanje od poreza na promet nekretnina.

POSREDNIČKA NAKNADA OD STRANE KUPCA

Za određivanje visine posredničke naknade primjenjuje se CJENIK HGK. Agencijska naknada se plaća prilikom potpisivanja kupoprodajnog predugovora.

Za izvršenu uslugu posredovanja kod kupnje nekretnina 2MAER-Zagreb nekretnine d.o.o naplaćuje naknadu od kupca u iznosu od 2 % od dogovorene kupoprodajne cijene nekretnine. Navedena naknada predstavlja polovinu ukupne naknade, dok je druga polovina naknade isključivo naplativa od prodavatelja nekretnine.

U Zagrebu, 01.06.2017.

2MAER-Zagreb nekretnine d.o.o - AGENCIJA ZA PROMET NEKRETNINAMA